Logo gemeentenieuwsonline.nl
Foto:

Bemmel 30 km?

BEMMEL - In Bemmel houdt een drietal bewonersgroepen zich bezig met de toekomstige herinrichting van de straat waaraan zij wonen. Dit betreft de bewoners van de Papenstraat, de Plak en het Vossenhol. Deze drie bewonersgroepen streven gezamenlijk naar een verkeersveilige en leefbare woonomgeving.

Naast straat-specifieke problemen met straat-specifieke oplossingen zijn er ook aandachtspunten die voor alle drie de straten gelden. Dit betreft aandachtspunten op het gebied van verkeersveiligheid, zoals ‘kan ik mijn uitrit veilig verlaten om naar het werk te gaan’ en/of ‘kunnen fietsers en voetgangers veilig van de straat gebruik maken en indien gewenst veilig oversteken’.

Ook is het voor de aanwonenden van deze drie straten erg belangrijk dat de leefbaarheid van deze straten minimaal gehandhaafd blijft en/of wordt verbeterd bij de herinrichting. “Onder leefbaarheid en gezondheid wordt door ons verstaan het reduceren van trillingen, verkeerslawaai, stankoverlast en de uitstoot van fijnstof en CO2 door het verkeer.”

Op dit moment zijn er twee belangrijke ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de uiteindelijke herinrichting van de genoemde straten.
“Als eerste ontwikkeling willen wij noemen het Gemeentelijk MobiliteitsPlan (GMP). Naast plannen voor de korte termijn wordt hierin ook een visie ontwikkeld voor de toekomstige verkeerstromen binnen de gemeente Lingewaard.
Als tweede ontwikkeling willen wij noemen de besluitvorming in de Europese en landelijke politiek. In februari 2020 is in Stockholm door 140 landen een verklaring ondertekend om te streven naar een maximum van 30 km per uur binnen alle bebouwde gebieden. Recent heeft de 2e kamer een motie met die strekking aangenomen.

In de trend van deze ontwikkelingen hebben wij als aanwonenden van de Papenstraat, De Plak en Vossenhol de partijen in de gemeenteraad van Lingewaard de volgende vragen gesteld:
- Hoe beoordeelt uw partij het streven naar een nieuwe standaard maximum snelheid van 30 km op alle wegen binnen de bebouwde kom van Bemmel?
- Bent u bereid dit op te nemen in uw verkiezingsprogramma?
- Als uw partij geen voorstander is van de nieuwe standaard maximum snelheid van 30 km per uur, waar streeft uw partij dan naar?
- De aanwonenden van de genoemde straten worden nu regelmatig geconfronteerd met veel te hard rijden. Hoe kan volgens uw partij in de huidige situatie binnen de  bebouwde kom van Bemmel de maximum snelheid beter gehandhaafd worden?
- Indien u vindt dat er onvoldoende wordt gecontroleerd, welke stappen stelt uw partij voor om hierop te handhaven?

Wij hebben de partijen in de gemeenteraad gevraagd om binnen één maand te reageren op de vragen van de drie bewonersgroepen, mede met het oog op de aanstaande gemeenteverkiezingen in 2022. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.”

Meer berichten