Logo gemeentenieuwsonline.nl

Parochie H. Maria Magdalena

Gevormd worden – gevormd zijn.

Op deze zondag had naast een groep kinderen die de eerste communie zouden ontvangen ook een groep tieners uit onze parochie het sacrament van het heilig vormsel zullen ontvangen. Vanwege de pandemie zijn deze feesten naar het najaar verplaatst. De eerste lezing uit het Bijbelboek Handelingen van de apostelen nodigt wel uit om over het vormsel te spreken. Het heilig vormsel is voor velen een moeilijk te begrijpen sacrament. Hoe kan je je laten ‘vormen’? Het vormsel een eindpunt van de basisvorming tot christen. In ander kerkelijk spreken heeft men het daarom ook wel over confirmatie, bevestiging of belijdenis.

Deze zondag horen wij hoe de diaken Filippus naar het land van Samaria gaat om daar bekend te maken dat de mensen slechts hoeven te vertrouwen op de Messias Jezus. Op het getuigenis van Filippus gaan de mensen in Christus geloven. Het geloof van deze mensen rondom Filippus wordt bevestigd doordat de apostelen Petrus en Johannes naar Samaria afreizen en zo lezen wij: ‘Zij legden hun dus de handen op en ze ontvingen de heilige Geest.’ Vandaar dat in onze traditie de bisschop (met mijter en staf) als opvolger van de apostelen de bedienaar is van dit sacrament.

Paus Franciscus sluit het getuigenis van Filippus in een bede: ‘Moge de Geest van gedoopte mensen mannen en vrouwen maken die het Evangelie verkondigen om anderen aan te trekken, niet naar henzelf maar naar Christus.’

Lezingen Zesde zondag van Pasen: Hand.8, 14-17, 1 Petr.3, 15-18, Joh.14, 15-21.

Eucharistieviering zondag 17 mei om 10.00 uur vanuit de St. Werenfriduskerk Elst te volgen via: www.kerkomroep.nl, www.facebook.com/stwerenfridus en Omroep Lingewaard TV (KPN kanaal 1478).

Zondag 17 mei is er om 15.00 uur een Marialof in de Sint-Werenfriduskerk in Elst, voorgegaan door pastor Bulthuis. Net als de zondagochtendvieringen kunt u dit lof meevieren via de livestream/facebook en de kerkomroep

Meer berichten